Mergi la continut
Inchide
iso
Deschide căutarea

Documentele de interes public

back

Lista cuprinzand documentele de interes public

Hotararile cu caracter normativ ale Consiliului Local al Orasului Victoria, precum si procesele verbale ale sedintelor de Consiliu Local;
Dispozitiile cu caracter normativ emise de Primarul Orasului Victoria;
Componenta nominala a Consiliului Local al Orasului Victoria, inclusiv apartenenta politica, comisiile de specialitate, regulamentul de organizare si functionare al consiliului local.
Raportul Primarului Orasului Victoria privind starea economica si sociala si de mediu a municipiului;
Rapoartele anuale de activitate intocmite de catre consilierii orasului, precum si de catre viceprimar;
Lista actelor normative potrivit carora primarul poate constata contreventii si aplica sanctiuni;
Lista imputernicitilor primarului care pot constata contraventii si aplica sanctiuni si domeniile de activitate; Lista proceselor verbale de constatare a contraventiilor;
Documente privind repartizarea spatiilor cu destinatia de locuinta, precum si cu privire la inchirierea ori concesionarea spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta;
Propuneri de la cetateni;
Minutele dezbaterilor publice.
Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situatie si amplasamente cu mobilier stradal si constructii provizorii; Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare eliberate;
Situatia statistica privind activitatea de stare civila: numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor si alte asemenea;
Lista de achizitii publice, servicii si lucrari;
Dosarul achizitiei publice conform art. 57 din Legea 98/2016;
Programe si strategii de dezvoltare economico-sociala a localitatii;
Evidenta dosarelor de: tutele, curatele, asistenta bolnavilor psihici periculosi, asistenta sociala a persoanelor varstnice in vederea incheierii unui act juridic de instrainare, in scopul intretinerii si ingrijirii sale;
Evidenta dosarelor asistentilor personali si ai persoanelor cu handicap grav si a beneficiarilor de indemnizatie lunara.
Raportul semestrial privind activitatea desfasurata in conditiile Legii nr.448/2006, republicata, de catre asistentii personali
Activitatile si locurile in care se poate presta munca in folosul comunitatii, precum si prezenta lunara la munca a beneficiarilor de ajutor social;
Documentele care privesc persoane fizice aflate in dosarele constituite potrivit Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicata si actualizata, precum si in dosarele depuse potrivit Legii nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
Actele care au stat la baza constituirii dreptului de proprietate;
Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante; Informatii privind nivelurile impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor Consiliului Local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiaza de facilitate fiscala precum si informatiile care privesc aplicarea oricaror alte dispozitii ale Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
Situatii statistice generate automat din programul de impozite si taxe locale sau intocmite de catre inspectori din cadrul Serviciului de Impozite si Taxe Locale;
Relatii de colaborare sau parteneriat cu autoritati publice din tara si strainatate, infratirea cu alte comunitati din strainatate, programe ale unor vizite bilateral;
Informatii generale pentru cetatenii straini;
Lista certificatelor de producator eliberate;
Relatii cu ONG-uri, programe ale acestora si colaborari; Informatii despre programele cu finantare externa;
Registrele agricole. Informatii care favorizeaza sau ascund incalcarea legii, de catre institutia publica.

Cuprinzand documentelor emise si/sau gestionate prin aparatul propriu al primarului Orasului Victoria si al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Orasului Victoria, care se excepteaza de la liberul acces la informatii

Informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din caregoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
Informatiile privind deliberarile autoritatilor luate in secret;
Informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii; Informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces; Informatii a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor;
Documentele cu caracter personal care insotesc hotararile consiliului local si dispozitiile primarului, deliberarile consiliului local in cazurile in care, potrivit legii, s-a probat ca acestea sa nu fie publice, precum si documenteie intocrnite in aceste situatii;
Documente de stare civila care privesc statutul civil al persoanei cum ar fi acte si certificate de nastere, de casatorie, de deces, precum si copii ale acestora, dosare de casatorie, mentiuni referitoare la modificarea statutului civil al persoanei si alte asemenea, cu exceptia situatiilor statistice referitoare la actele si faptele de stare civila inregistrate la nivelul municipiuiui;
Procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor;
Certificate de Autorizatiile de construire impreuna cu documentatia prevazuta de lege pentru eliberarea acestora, precum si cererile prin care au fost solicitate, cu exceptia planurilor de situatie;
Reclamatiile si sesizarile adresate Consiliului Local si Primanei Orasului Victoria de catre persoane fizice, fara acordul semnatarilor; Informatii cu privire la impozitele si taxele locale, alte abligatii ale platitorilor, care tin de pastrarea secretului fiscal; Informatii primite de la banci, organe de politie, institutii care gestioneaza registre publice sau alte asemenea, care au caracter confidential;
Autorizatiile eliberate In baza ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
Documentele care se intocmesc potrivit Legii protectiei civile nr. 481/2004 republicata, precum si documentele comisiei pentru probleme de aparare, intocmite in baza actelor normative in vigoare;
Documentele care se intocmesc in baza Legii nr. 132/1997republicata, privind rechizitiile de bunuri si prestari servicii in interes public, modificata si completata;
Documente cu caracter militar;
Documente de pregatire si organizare a protectiei civile;
Planul de protectie civila al Orasului Victoria;
Contractele civile, inclusiv cele de achizitii de bunuri si servicii, contractele administrative, daca acestea contin clauze de confidentialitate;
Rapoartele de audit intern si procesele financiare de control financiar;
Documentele care privesc persoane fizice, aflate in dosarele Serviciului Juridic, care fac obiectul unor cauze aflate pe rolul instantelor
judecatoresti ori care au facut obiectul unor dosare solutionate definitiv si irevocabil de catre acestea;
Documente care privesc persoane fizice aflate in arhiva proprie; Informatii privind datele personale ale salariatjlor din aparatul propriu al primarului, daca actele normative in vigoare nu prevad altfel;
Orice alte informatii care intra sub incidenta Regulamentul UE 2016/679 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, respectie orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. Informatiile clasificate, in sensul Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiile clasificate, cu completarile si modificarile ulterioare.
Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.