Mergi la continut
Inchide
iso
Deschide căutarea

ACTE NECESARE EMITERII CERTIFICATULUI DE URBANISM

Categoria: Urbanism back
(1) Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul - orice persoană fizică sau juridică interesată - trebuie să depună la emitent o documentatie cuprinzând:

a) cererea-tip (formularul-model F.1 «CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism»), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând:
1. elementele de identificare a solicitantului;
2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral si număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel;
3. elementele care definesc scopul solicitării;

b) planuri cadastrale/topografice, cu eviden*ierea imobilelor în cauză, astfel:
1. pentru imobilele neînscrise în evidenele de cadastru si publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru si publicitate imobiliară;
2. pentru imobilele înscrise în evidenele de cadastru si publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte
funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru si publicitate imobiliară.

c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.

(2) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) si (4) din Lege, certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, precum si cerinele urbanistice specifice amplasamentului, determinate în conformitate cu prevederile documentaiilor de urbanism avizate si aprobate, document care se eliberează, la cerere, oricărui solicitant - persoană fizică sau persoană juridică - nefiind necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate.

(3) Se interzice emitentului să condiioneze emiterea certificatului de urbanism de elaborarea prealabilă a unei documentaii de urbanism pentru imobilul în cauză, precum si a oricăror documentaii tehnice de definire a scopului solicitării.

(4) Potrivit Legii, certificatul de urbanism nu ine loc de autorizaie de construire/desfiinare si nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcii.
FORMULARE PENTRU DESCĂRCAT