Statistici

429172
Astazi
Ieri
Saptamana Aceasta
Saptamana Trecuta
Luna Aceasta
Luna Trecuta
Toate zilele
74
76
150
424751
6023
5935
429172

IP-ul tau 34.207.78.157
Ora Serverului: 2019-06-17 22:23:07

Concurs-post vacant secretar-dactilograf


PRIMARIA VICTORIA  anunta organizarea unui CONCURS de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de secretar dactilograf  IA - din cadrul Compartimentului Administrativ Secretariat pe perioada nedeterminata. 

 

Concursul de recrutare consta in 4 etape succesive si anume proba de verificare a dosarelor , proba scrisa,  proba practica   ( testarea cunsotintelor de limba engleza ) si interviul . Toate patru  probele sunt eliminatorii .

Calendar desfasurare concurs :

  • * 31.05.2018 ora 16.30 ultima zi depunere dosare de inscriere pentru concurs
  • * 05.06.2018 ora 15.00 afisare rezultate la proba de verificare a dosarelor
  • * 11.06.2018 ora 10.00 proba scrisa la sediul Primariei Victoria
  • * 13.06.2018 ora 10.00 testarea constintelor de limba engleza
  • * 14.06.2018 ora 10.00 interviul

 I. Functie contractuala vacanta : secretar dactilograf  IA

condiţii generale

conform art. 3 al Regulamentului –cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 286 din 23 martie 2011 modificată şi completată prin Hotărârea de Guvern nr. 1027/2014.

condiţii specifice

   - studii medii cu diploma de bacalaureat

   -  vechime in munca  minim  3 ani si 6 luni 

   - cunoscator limba engleza nivel avansat –se vor testa cunostintele in cadrul probei  din data de 13.06.2018

   - cunoştinţe de operare PC – Windows, Microsoft Office, Internet Explorer/Google Chrome

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 6  din HG 286/2011 actualizata.

Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine la sediul Primariei Victoria Comp. Resurse umane.0268/241525 si de pe site-ul institutiei .

 

 

Bibliografie  

·          Legea  nr. 215 / 2001 rep. si actualizata  a administraţiei publice locale

·          Legea 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public actualizata

·          Legea 477/2004 privind codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice actualizata

·          Ordonanta nr. 27/2002 privind activitatea de solutionare a petitiilor actualizata

·          Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica actualizata

 

Pentru proba de testarea cunstintelor la limba engleza nu este prevazuta o bibliografie specifica

Candidatii vor fi testati in privinta competentelor de vorbire, intelegere si scriere pe baza unor texte din publicatii sau documente oficiale cu caracter general sau din domeniul de activitate specific

  

Intelegere : Nivel avansat – capacitatea de a citi si intelege texte complexe articole de specialitate, instructiuni lungi chiar daca nu se  refera la  domeniul de specialitate

Vorbire : Nivel avansat – capacitatea de a se exprima fluent si cursiv,  de a participa la o conversatie complexa  si de a formula cu exactitate punctele de vedere si opiniile . Capacitatea de a prezenta situatii complexe, dezvoltand anumite aspecte si formuland concluzii  

Scriere : Nivel avansat – Capacitatea de a scrie texte clare, bine structurate, prezentand argumentat anumite puncte de vedere Capacitatea de a redacta rapoarte complexe rezumate sau recenzii ale unor lucrari de specialitate  cu o structura logica, clara si care sa prezinte aspecte semnificative. 

  

Conditii generale

ART. 3

    Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

----------

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

  

Acte necesare 

ART. 6

    (1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

     d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

----------

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae;

----------

    (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

    (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

    (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 

****************************************************************************

   Anuntul oficial il puteti descarca de AICI.

   Bibliografia o puteţi descărca de AICI. 

   Conditiile generale le puteţi descărca de AICI.

   Documentele necesare le puteţi descărca de AICI.

 

 

 

Share

Vremea

Certificari