Statistici

415883
Astazi
Ieri
Saptamana Aceasta
Saptamana Trecuta
Luna Aceasta
Luna Trecuta
Toate zilele
61
98
2350
412604
4067
6218
415883

IP-ul tau 54.91.121.255
Ora Serverului: 2019-04-20 21:59:35

Concurs-posturi vacante primarie-martie 2018


PRIMARIA VICTORIA anunta organizarea unui CONCURS pentru ocuparea a 3 functii publice de executie vacante , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Or. Victoria, Jud. Brasov, pe perioada nedeterminata.

 

Concursul de recrutare consta in 3 etape succesive si anume proba de verificare a dosarelor, proba scrisa si interviul.

Toate trei probele sunt eliminatorii .

Concursul va avea loc in data 05.03.2018 ora 11.00 proba scrisa, la sediul Primariei Ors. Victoria .

Functiile publice de executie vacante sunt urmatoarele:

 

I. Functie publica de executie vacanta de : Consilier I principal Compartiment Amenajarea Teritoriului Urbansim si Investitii  –Birou Tehnic 

Condiţii de participare la concurs: - conform art.54 din Legea 188/1999 republicată si actualizata

  • Condiţii de ocupare a funcţiei publice:- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice –minim 5 ani
  • Condiţii de studii pentru ocuparea  funcţiei publice:- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in specialitatea :

-(DFI) Stiinte ingineresti –(RSI )inginerie civila –specializarea -constructii civile industriale si agricole  sau cai ferate drumuri si poduri  sau inginerie urbana si dezvoltare regionala sau

- (DFI) Stiinte ingineresti –(RSI )inginerie sistemelor, calculatoare si tehnologia informatiei  –specializarea –calculatoare si tehnologia informatiei sau

- (DFI) Stiinte umaniste si arte  –(RSI )arhitectura si urbanism   –specializarea –arhitectura sau tehnologie arhitecturala sau urbanism sau urbanism si amenajarea teritoriului

Atributiile postului : analizeaza documentatia si completeaza cerificatul de urbanism, primeste si verifica documentele tehnice pentru autorizarea lucrarii, urmareste si raspunde de existenta proiectului tehnic pe santier, completeaza si raspunde de registrul de evidenta al autorizatiilor de construire,  propune  masurile legale necesare privind constructiile executate fara autorizatie sau cu nerespectarea autorizatiilor de construire , asigura si raspunde de respectarea disciplinei in constructii,elibereaza certificate de notare in cartea funciara  

Bibliografie  consilier I principal  Compartiment Amenajarea Teritoriului Urbanism si Investitii  –Birou Tehnic

 *Legea 215/2001, privind Administratia Publica Locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare cap.I, cap.II , cap. III , cap. V, cap. IX, cap. X ) cu modificarile si completarile ulterioare

 *Legea 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 *Legea 7/2004 privind Codul de Conduita a functionarilor Publici republicata, cu cu modificarile si completarile ulterioare

 *Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare

 *Ordinul M.D.R.L. NR. 839/12.10.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrailor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare .

 *Hotararea de guvern  nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamnetului general de urbanism republicata cu modificarile si completarile ulterioare

 *Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului , cu modificarile si completarile ulterioare .

 *HG  nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/ sau autorizarii privind securitatea la incendiu

 *HG 273/1994 privind aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

 *Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii actualizata

 *Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare 

*Legea 7/1996 a cadastrului cu modificarile si completarile ulterioare actualizata

 *Constitutia Romaniei  republicata

 *******************************************************************

II. Functie publica de executie vacanta de -  Consilier   I debutant   in cadrul Biroului impozite si taxe locale –Compartiment  Control Comercial

  • Condiţii de participare la concurs: - conform art.54 din Legea 188/1999 republicată si modificata
  • Condiţii de ocupare a funcţiei publice:- vechimea nu este necesara
  • Condiţii de studii pentru ocuparea  funcţiei publice:- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta

 

Atributiile postului: intocmeşte documentaţia în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare  pentru persoane fizice, asociatiilor familiale  şi pers. juridice, elibereaza autorizatiile pentru desfacere marfa piata,urmăreşte şi verifică  respectarea regulilor de igienă sanitară, acordul de functionare, respectarea programului de lucru,  în spaţiile destinate comercializării şi depozitării produselor alimentare, emite acordurile privind exercitarea activitatii de alimentatie publica a agentilor economici,constata contraventiile si aplica sanctiunile contraventionale pentru incalcarea regulilor generale de comert, stabilite prin legi, hotarari de guvern, hotarari ale consiliului local si dispozitii ale primarului,

 Bibliografie: pentru ocuparea postului vacant de Consilier  I debutant la Compartimentul  Control comercial din cadrul Biroului Impozite si Taxe

 *Legea 215/2001, privind Administratia Publica Locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 *Legea 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 *Legea 7/2004 privind Codul de Conduita a functionarilor Publici republicata, cu cu modificarile si completarile ulterioare

  *Legea 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati ilicite

  *Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa, republicata

 *HG 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG<LLNK 12000    99130 301   0 33>OGOOOOOghjjkjk 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa, republicata

  *Legea 650/2002 privind aprobarea OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata

  *Legea 252/2003 privind registrul unic de control

  *OG 2/2001 privind regimul juridic al amenzilor

 *Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare (Titlul IX Impozite si Taxe Locale)

  *HG 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 227/2015 privind Codul fiscal

  *Constitutia Romaniei republicata

 

 *******************************************************************

 

III. Functie publica de executie vacanta de -  Inspector I debutant   în cadrul Biroului impozite si taxe locale –Compartiment  Executare Silită

  • Condiţii de participare la concurs: - conform art.54 din Legea 188/1999 republicată si modificata
  • Condiţii de ocupare a funcţiei publice:- vechimea nu este necesara
  • Condiţii de studii pentru ocuparea  funcţiei publice:- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta

 

Atributiile postului Desfasoara activitatea de urmarire si executare silita - persoane fizice, intocmeste si asigura respectarea conditiilor de infiintare a popririlor pe veniturile si disponibilitatile banesti realizate de debitorii restantieri la bugetul local, urmareste respectarea popririlor infiintate,  identifica in teren materia impozabila si bunuri ce pot fi sechestrate privind pe debitorii restantieri; asigura derularea procedurii specifice în vederea declararii starii de insolvabilitate a debitorilor aflati într-o astfel de situatie prin intocmirea proceselor verbale de insolvabilitate si documentelor care stau la baza;duce la indeplinire procedurile de executare silita, a bunurilor mobile, executarea silita a bunurilor imobile si altor bunuri;

  Bibliografie pentru ocuparea postului vacant de inspector debutant la Compartimentul executare silita din cadrul Biroului Impozite si Taxe

 *Legea 215/2001, privind Administratia Publica Locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 *Legea 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 *Legea 7/2004 privind Codul de Conduita a functionarilor Publici republicata, cu cu modificarile si completarile ulterioare

  *OG 2/2001 privind regimul juridic al amenzilor

 *Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare (Titlul IX Impozite si Taxe Locale)

  *HG 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 227/2015 privind Codul fiscal

  *Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala cu cu modificarile si completarile ulterioare

  *Constitutia Romaniei  republicata

 

 *******************************************************************

   Opis documente înscriere concurs de recrutare îl puteţi descărca de AICI.

   Documentele necesare le puteţi descărca de AICI.

   Formular înscriere îl puteţi descărca de AICI.

   Adeverinta o puteţi descărca de AICI.

   Declaraţia pe propria răspundere o puteţi descărca de AICI.

   Bibliografia o puteţi descărca de AICI.

Anuntul oficial îl puteţi descărca de AICI.

 

 

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din HG 611/2008 modificata si completata de HG  1173/2008

 

*** Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicarii prezentului anunt in Monitorul Oficial Partea a III-a (pana la data de 21.02.2018, ora 16.30), la Sediul Primariei Victoria  str . Stadionului nr. 14 Jud. Brasov

 

Informatii suplimentare si formularele necesare  se pot obtine la sediul Primariei Victoria Comp. Resurse umane si salarizare 0268/241525  si de pe site-ul institutiei .

 

Share

Vremea

Certificari