Statistici

420886
Astazi
Ieri
Saptamana Aceasta
Saptamana Trecuta
Luna Aceasta
Luna Trecuta
Toate zilele
640
94
1093
418639
3672
5398
420886

IP-ul tau 18.212.83.37
Ora Serverului: 2019-05-23 15:49:13

Concurs Director Club Sportiv


PRIMARIA VICTORIA anunta organizarea unui CONCURS de recrutare pentru ocuparea postului contractual de conducere de director al Clubului Sportiv Chimia Oras Victoria.

 Concursul va avea loc in data 25.01.2017 ora 11.00 proba scrisa, la sediul Primariei Ors. Victoria.

 

Concursul de recrutare consta in 3 etape succesive si anume proba de verificare a dosarelor, proba scrisa si interviul.

Toate trei probele sunt eliminatorii.

Conditii generale de participare la concurs : conform art. 3 din HG 286/2011

Conditii specifice  de participare la concurs: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau studii  superioare de scurta durată absolvite1 cu diplomă de absolvire,  vechime  in specialitatea  studiilor necesare exercitării funcției contractuale de conducere  minimum  3 ani

 

Bibliografia:

1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

2. Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificări şi completări ulterioare;

3.Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

4. Legea nr  .69/2000 educatiei fizice si sportului cap III Cluburi sportive

5. .Legea 477/2004 privind codul de conduita al personalului contractual

 

Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 6  din HG 286/2011  actualizata

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae

 

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt in Monitorul Oficial Partea a III-a ( pana la data de 12.01.2017 ora 16,30, la Sediul Primariei Victoria  str . Stadionului nr. 14 Jud. Brasov

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Victoria Comp. Resurse umane si salarizare .0268/241525 si de pe site-ul institutiei .

 

Anuntul oficial îl puteţi descărca de AICI.

Share

Vremea

Certificari